ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

4/15

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: 2015-03-09

Data podjęcia/podpisania: 2015-03-09

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2015-03-09

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie:

art. 20 zb ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)

Treść:

zarządza się:
§1
Powołuję w Zespole Szkół Publicznych Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole na rok szkolny 2015/2016 w składzie:
  1. Ewa Sienkiewicz
  2. Irena Perczyńska
  3. Gracjana Końcowik
§2
Wyznaczam na Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w §1 p. Ewę Sienkiewicz.
§3
Komisja rozpoczyna pracę od dnia 10.04.2015r. i kończy pracę po zakończonym ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
§4
Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków komisji z procedurą postępowania rekrutacyjnego i Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej, wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2015 oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w powyższych dokumentach.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń oraz na tablicy informacyjnej.
 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy