ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

19/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2020-09-28

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy

Na podstawie:

art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351 ze zm.) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji:

Treść:

1. Rodzaj inwentaryzacji – pełna okresowa.
2. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji ustala się w okresie od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.
3. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych i skład zespołów spisowych określa harmonogram, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.
4. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 12/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy.
5. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
  • Mirosław Lewicki – kierownik ekonomiczno –administracyjny- przewodniczący
  • Ewa Sienkiewicz – wicedyrektor szkoły – zastępca przewodniczącego.
6. Kontrolę inwentaryzacji na różnych jej etapach przeprowadzi przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
7. Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
8. Wyceny majątku dokona osoba prowadząca księgi inwentarzowe.
9. Ostateczny termin rozliczenia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 stycznia 2021r.
10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej i Głównemu Księgowemu.
 

Załączniki