ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

17/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2020-09-01

Tytuł aktu:

w sprawie: dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. oraz  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj Dz. U. z 2018r.,poz.1457 ze zm.) , oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2020r.

Treść:

§ 1
Dopuszcza  się do użytku  szkolny zestaw programów nauczania, podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. J Brzechwy w Łęknicy
§ 2
Szkolny zestaw programów  nauczania, podręczników i materiałów ćwiczeniowych stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.
 
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy

Załączniki