ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 9/2020Drukuj informacjęAkt prawny: 9/2020

Szczegóły informacji

9/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Nie dotyczy

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2020-03-25

Tytuł aktu:

w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych

Na podstawie:

art. 30b i 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 pażdziernika  2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r., poz.2140), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, przyjmuje się zasady organizacji nauki w warunkach domowych.

Treść:

§ 1
 1. W okresie zawieszenia lub ograniczenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych w związku z wystąpieniem na terenie działania szkoły zdarzeń wpływających na zdrowie, życie lub bezpieczeństwo uczniów dopuszczalne jest prowadzenie nauki w warunkach domowych.
 2. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie oznacza dni wolnych od nauki.
 3. Wprowadzenie nauki w warunkach domowych następuje na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
 4. Koordynowanie nauki w warunkach domowych należy do dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor wskazuje nauczycielom środki wykorzystywane w warunkach nauki domowej.
 6. Wśród środków, o których mowa w ust. 5, szkoła zapewnia:
  1. dostęp nauczycieli i rodziców do dziennika elektronicznego LIBRUS,
  2. dostęp nauczycieli do służbowej poczty elektronicznej,
§ 2
 1. Nauka ucznia w domu z powodu zawieszenia lub ograniczenia zajęć powinna być ważnym ogniwem w procesie nauczania i wychowania, to dalszy ciąg nauki szkolnej, przygotowujący dziecko do samokształcenia.
 2. Nauka w warunkach domowych nie może mieć wyłącznie charakteru utrwalającego wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole, lecz w okresie zawieszenia lub ograniczenia zajęć powinna obejmować nowe treści, które uczeń będzie w stanie przyswoić samodzielnie przy wykorzystaniu środków technicznych wykorzystywanych w pracy zdalnej.
 3. Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w nauce ucznia w warunkach domowych, w szczególności przez wykorzystywanie i przedstawianie uczniom materiałów przygotowanych przez nauczycieli.
§ 3
 1. Za pośrednictwem środków wskazanych w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 nauczyciele przekazują rodzicom/opiekunom prawnym materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia nauki w domu.
 2. Nauczyciele przedmiotowi wskazują uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom materiały edukacyjne dostępne na platformach edukacyjnych , z którymi uczniowie powinni się zapoznać w okresie zawieszenia zajęć.
§ 4
 1. W okresie zawieszenia zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1  wprowadza się w Dzienniku elektronicznym nową kategorię NAUCZANIE ZDALNE z wagą 3.
 2. W przypadku, gdy zawieszenie zajęć nastąpiło zgodnie z regulacjami Rozporządzenia wydanego zgodnie z art. 30b i 30c Ustawy Prawo oświatowe, szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy wynikają z regulacji Rozporządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Sławomira Marszałek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
« powrót do poprzedniej strony